اشین های عمده ای که برای تهیه علوفه خشک مورد نیاز است:

دروگرها
ساقه کوبها(کاندیشنر ها)
شانه ها(ریک ها)
بسته بند ها(بیلر ها)
و در بعضی مناطق بارکن ها
توده ساز ها
و ادوات جابجای انبار ها


انواع دروگر ها:

دروگر شانه ای   Cutterbar womers
دروگر دوار        Rotary cutters-rotary mowers  یا قطع کن های دوار و خردکن ها(چاپرها)انواع دروگر های شانه ای:

دروگر کششی                   
دروگر های نیمه سوار
دروگر های عقب سوار
دروگر های و.سط سوار   
انواع دروگر های دوار:
دروگر های بشقابی (دروگر های دوار بشقابی)   Disc Mower
دروگر های استوانه ای(دروگر های دوار استوا نه ای)    Drun Mower
دروگر های چکشی یا عمودی          Flail  Mower

چند واژه نامه از تراکتور ها و ماشین های کشاورزی Farm machinery and tracors :
 بسته جمع کن                           Bale accumulator
هلیس-مته                                Auger    
غوزه پنبه                                   Boll
کمباین                                      Combine
ذرت کن                                    Corn snapper
ساقه کوب                                 Conditioner
|ساقه ساز-کاندیشنر -  له کن      Conditioner
مکعب ساز-قرص ساز                  Cuber-wafring machine
شانه برش                                 Cutter bar-cutterbar
ماشین  پنبه پاک کنی                  Cotton gin
فنر شناور                                  Float spring
دماغه)در کمباین)                         Head
محافظ-انگشتی(در دروگر های شانه ای)       Guard-finger
دروگر-ساقه کوب                        Mower conditioner
دروگر-علف چین-علف بر               Mower
چرخ فلک                                   Reel
کمباین دوار                                Rotary combine
غلتک                                        Roll
نوار ساز                                    Windrower
یوغ                                           Yoke

+ نوشته شده توسط بهمن اسواری در چهارشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۸ و ساعت 15:15 |


Powered By
BLOGFA.COM